• Bộ môn Đầu máy toa xe - Khoa Cơ khí - Trường Đại học Giao thông Vận tải
You Are Here: Home » SV CẦN BIẾT » VĂN BẢN MẪU » mẫu đơn xin học lớp riêng và xác nhận điểm thi

mẫu đơn xin học lớp riêng và xác nhận điểm thi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN HỌC HỌC KỲ PHỤ (LỚP RIÊNG)

 

            Kính gửi:        –     Phòng Đào tạo Đại học

–         Khoa (Viện) ………………………………………..

–         Bộ môn ……………………………………………..

 

Do chưa hoàn thành nhiệm vụ học tập và không đủ điều kiện tổ chức lớp theo quy định của Nhà trường học phần: –     …………………………………………………….

–         Số tín chỉ: ………….. (Số ĐVHT ……………….)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

ĐƠN XIN XÁC NHẬN ĐIỂM THI

 

            Kính gửi:        –     Phòng Đào tạo Đại học

–         Khoa (Viện) ………………………………………..

–         Bộ môn ……………………………………………..

 

Tôi tên là ………………………………………………… Mã sinh viên …………………….

Lớp ………………………………………………………. Khóa ….…………………………

Xin Nhà trường xác nhận và nhập điểm thi:

–         Học phần: ………………………………………………………………….

–         Ngày thi: …………………… Học kỳ: ……… Năm học: ………………..

–         Lần học thứ: ……………….. Lần thi thứ: ………………………………..

Lý do (ghi rõ điểm đúng, điểm nhập sai, chưa nhập điểm, loại điểm quá trình, điểm thi KTHP, …)

download mẫu Mau don-1

About The Author

Number of Entries : 56

Leave a Comment

© Bản quyền nội dung thuộc về Bộ môn ĐMTX phòng 605 A6 ĐHGTVT, Theme edit By ĐMTX

Scroll to top